Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Szkolenie skierowane jest do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, prowadzone w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego w przyjaznej i miłej atmosferze.

Szkolenia z Podstawowej Pierwszej Pomocy (PPP)

Lata doświadczenia i mojej praktyki zawodowej jako Instruktor Ratownictwa Medycznego, nabytej zarówno w Pogotowiu Ratunkowym pracując jako dyspozytor medyczny, ratownik medyczny karetki „R”, jako ratownik medyczny Izby Przyjęć czy też jako instruktor nauki jazdy powodują, że szkolenie poparte jest wieloma ciekawymi przykładami z życia. Dzięki temu uczestnicy szkolenia aktywnie biorą udział w zajęciach i szybciej zapamiętują przekazywaną wiedzę.

 

Do kogo między innymi są kierowane szkolenia:

Firmy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Art. 209. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

Szkoły

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

§20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 


Oczywiście zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku (PRC 2015).

Zakres głównych omawiany tematów

( w tym czasie czas na pytania i dyskusję ):

 dlaczego warto pomagać,

• podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,

 prawidłowa  ocena sytuacji  zdarzenia i zabezpieczenie miejsca wypadku,

 zasady bezpieczeństwa na miejscu wypadku w działaniach

ratowniczych czyli bezpieczeństwo własne,

 prawidłowa ocena obrażeń oraz pomoc osób trzecich,

 wezwanie pogotowia i udzielanie pierwszej pomocy

– zasady i techniki zabiegów ratujących życie,

• podstawowe zagadnienia higieniczno – sanitarne,

 utrata przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości ,

• oparzenia termiczne, chemiczne, elektryczne,

• złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 posługiwanie się standardowym zestawem ratowniczym

- umiejętność doboru materiałów i środków opatrunkowych,

Ćwiczenia

( w tym czasie czas na pytania i dyskusję ):

 

• z wykorzystaniem fantoma - dorosłego i dziecka

resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja),

z użyciem automatycznego defibrylatora AED

(program powszechnego dostępu do defibrylacji),

• pozycja boczna bezpieczna,

• sposoby obracania na plecy,

• postępowanie przy zakrztuszeniu,

• unieruchamianie złamań i stawów, wykonywanie opatrunków,